Polityka prywatności - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO, informujemy że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  • INTERLUX Łukasz Kania Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-450) przy ul. Ratuszowej 11/641
  • e-mail: biuro@interlux.pl
  • tel. +48 (29) 760-53-73

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania – zgodę można odwołać
w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych), dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych, dostawcom usług prawnych oraz wpierającym w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), podmiotom świadczącym usługi lub podmiotom, którym powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@interlux.com